Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

4. november 2021

Grøn omstilling i Frederikssund Kommune

Venstre stillede i november 2018 forslag om en klimastrategi, som kunne samle byrådet. Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Og som geografisk område være CO2-neutralt i 2045. Dermed blev målene sat allerede i 2019, og siden da er der arbejdet på at konkretisere indsatserne for at nå målene.  

klimahandleplan for Co2 reduktion

 Venstre stillede i november 2018 forslag om en klimastrategi, som kunne samle byrådet. Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Og som geografisk område være CO2-neutralt i 2045. Dermed blev målene sat allerede i 2019, og siden da er der arbejdet på at konkretisere hvilke indsatser, der skal til for at opnå målsætningerne. 

Disse indsatser er nu beskrevet i Klimahandleplanen.

Det blev et enigt Byråd, der godkendte Klimahandleplanen. Her skal kommunen yde et kæmpe bidrag til den grønne omstilling. Samtidig er der lagt op til et stærkt samarbejde med borgere, institutioner, foreninger, organisationer og erhvervsliv – at vi alle bidrager til at opfylde den nationale målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Med klimastrategien og den nye klimahandleplan prioriterer vi de indsatser, der skal til for at opfylde målene. Der er intet alternativ.

FOKUS PÅ TRANSPORT OG ENERGI

Klimahandleplanen 2020 – 2024 har tre overordnede spor. Dels at gøre kommunens egen drift fossilfri i 2030 og dels at fokusere på de to sektorer, der rummer det største potentiale for at reducere CO2-udledningen. Det drejer sig om transport- og energisektorerne, hvor en kortlægning af drivhusgasser viser, at de tilsammen står for 86% af den samlede CO2-udledning inden for Frederikssund Kommunes geografiske område. Derfor prioriterer planen disse områder højt for at opnå mest klima for pengene.

Planen skal således sikre, at varmeforsyningen i kommunens bygninger bliver omlagt til fossilfri drift og at kommunes biler bliver udskiftet til el-biler inden 2030. Derudover rummer planen krav til kommunens driftskontrakter, om at leverandører skal reducere CO2-udledning, ligesom der arbejdes med en klimavenlig indkøbspolitik. Øvrige konkrete indsatser i planen er blandt meget andet, at:

  • Reducere strømforbruget i kommunes gadebelysning med 35 procent i 2030 set i forhold til 2019.
  • Stille krav til bæredygtigt byggeri i egne udbud af bygge- og anlægsopgaver senest i 2025.
  • Stille krav om grønne drivmidler i den kollektive trafik.
  • Oprette et klimaråd for studerende på Campus Frederikssund.
  • Forbedre kvaliteten af cykelstinettet og gennemføre cykelkampagner.
  • Fremme vedvarende energiformer i form af solenergi ved at udarbejde retningslinjer for solenergianlæg i Frederikssund Kommune.
  • Udarbejde en strategisk varmeplan, der skal sikre omstilling til en bæredygtig varmeforsyning.
  • I samarbejde med Frederikssund Erhverv vejlede virksomheder om omstilling til en mere bæredygtig produktion.
  • I samarbejde med Frederikssund Erhverv undersøge muligheder for at etablere et energiklyngesamarbejde med lokale energitunge virksomheder for at opnå en energineutral industrisektor og varmeforsyning i Frederikssund Kommune.
  • Samlet set beskriver Klimahandleplanen en række indsatser med både korte og lange perspektiver og gælder frem til og med 2024. Men planen er også dynamisk, da den skal kunne rumme nye indsatser eller tilrettes hvis staten ændrer kommunernes rammebetingelser.

SAMARBEJDE I DK2020 OG ENERGI PÅ TVÆRS

Udover selve klimahandleplanen og dens mange indsatser deltager kommunen i DK2020-samarbejdet for at få rådgivning og sparring til at videreudvikle de konkrete indsatser. Det sker på baggrund af data og en systematisk tilgang, hvor effekten af klimaindsatser synliggøres og kan igangsætte nye tiltag. Energi på Tværs er et initiativ i region hovedstaden, som skal styrke et fossilfrit energisystem.

REALISERINGEN AF KLIMAHANDLEPLANEN KRÆVE STORE INVESTERINGER

Med budgetaftalen sidste år i 2021 afsatte forligspartierne 73 mio. kr. til realisering af klimastrategiens handleplaner. Det er også besluttet at øge bemandingen fra 2 til 4 på klimaområdet. Du kan læse selve klimahandlingsplanen her 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/Klima/groen-omstilling/Klimahandleplan

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

Venstre 25. marts 2022

DK2020

Frederikssund Kommune er med sin klimastrategi og handleplan blevet udvalgt til at deltage i projektet DK2020, som handler om Klimaplaner for hele Danmark. 

 DK2020-klimaplaner er høje standarder for klimaarbejdet.

 Projektet skal bidrage til…

LÆS MERE