Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

7. juni 2023

Artikler

Der skal være plads til børnene

Der skal være plads til børnene.

Så lykkedes det på Ådalen

I sagen om pladsproblemerne på Ådalens skole, er vi i Venstre rigtig glade for at det nu er lykkedes at få flertal for en varig løsning. I skoleudvalget er der enighed om at sikre Ådalens Skole bedre fysiske rammer. Det er vigtigt med et godt og varieret læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø.   


Venstre har som bekendt længe prioriteret at finde en løsning, enten en midlertidig med to undervisningspavilloner, eller en varig løsning hurtigst muligt. Det handler jo om børnenes trivsel og uddannelse. Vi har i nogen tid været bekendt med at børne- og ungetandplejen skulle udvides fra 2024, samt at dette kunne ikke ske indenfor de eksisterende rammer på Ådalens Skole. 

Samtidig har det været helt tydeligt, at kapaciteten på Ådalens Skole er spændt til det yderste. Derfor er det en god løsning både at flytte tandklinikken til bedre faciliteter på Frederikssund Hospital samtidig med at de fraflyttede lokaler bruges til undervisningsformål for skolen. 

Det er nu lykkes at blive enige om en samlet løsning – desværre ikke fra skoleåret 23/24, som Venstre havde foreslået – men fra skoleåret 24/25. Det mener vi er bedre end slet ingenting. 

Der er ingen tvivl om at presset - både politisk og især fra skolebestyrelsen - for at finde en midlertidig løsning har bidraget til at udvirke en varig løsning tidligere end først antaget. Derfor bliver der nu bevilget 6,13 mio. kr. til formålet.  

Venstre stillede allerede ved budgettets vedtagelse forslag om en hurtig opstilling af to undervisningspavilloner, bl.a. fordi vi ikke ville tvangsudelukke elever fra nabodistrikterne. I Venstre går vi ind for størst mulig valgfrihed i de kommunale tilbud. 

Det lykkedes ikke at finde opbakning til forslaget, men jeg vil dog gerne kvittere for opbakning til at vi nu får øget kapaciteten hurtigere end først antaget. Det vil gavne både elever, forældre og ansatte. 

Med venlig hilsen

Jørgen Bech (V) 

nu lysner det for skibby bakke

Jørgen Bech ved Skibby
Formand for Plan & Miljøudvalget, Jørgen Bech, på området, hvor der er planlagt 97 nye boliger. 

Det er ikke altid så let med et stort byggeri på en stor og bar mark. Det gælder især, når området – som med det aktuelle projekt ”Skibby Bakke”- også skal klimasikre 10 hektar jord 100 procent med et såkaldt LAR projekt (lokal afvanding af regnvand). Det fortæller Jørgen Bech, formand for Plan & Miljøudvalget i Frederikssund Kommune til lokalavisen. 

-Der etableres søer og adskillige wadier, som leder regnvandet væk samt holder det tilbage. Det skal klimasikre den store bebyggelse med i alt 97 boliger. Læs artiklen fra Hornsherred Lokalavis her

– Det er utrolig vigtigt, at der er tilstrækkelig nedsivning i søerne, så anlæggene sikrer, at man ikke får oversvømmelser ved kraftig regn og skybrud.  – Netop nedsivningen i søerne har desværre voldt mange problemer, forklarer han. – Nu er der givet tilladelse til vejprojektet. Forhåbentlig kan man gå i gang i løbet af maj måned. Nedsivningstilladelsen mangler endnu, men med de andre tilladelser kan man snart gå i gang med byggemodning af veje, stier o.lign.

Jørgen Bech fortæller at byggemodningen formentlig vil tage cirka 10 måneder, hvorefter boligbyggeriet kan sættes i gang, så snart byggetilladelserne for de første huse er på plads.   

Stor efterspørgsel

Lokalplanen for de 97 boliger blev godkendt den 10. marts 2020. 

Derefter skulle der anlægges en ny hovedkloakledning på arealet, og det har også taget tid. 

– Jeg har lært på den hårde måde, at planlægning af- og tilladelser til et byggeri i denne størrelse på bar mark –  især med LAR anlæg – ikke er så enkelt, som jeg selv troede, dengang vi startede det op for et par år siden, fortsætter Jørgen Bech. 

– Der skal tålmodighed til, og nu er projektet i god gænge. Det glæder mig rigtig meget, for også Skibby har brug for flere boliger. Der er nemlig rigtig stor efterspørgsel fra folk, som gerne vil bo i Skibby, og det er glædeligt. Det skaber liv og aktivitet i byen, i foreningerne og i institutionerne. 
– Der går ikke en uge, uden at nogen spørger mig om, hvornår byggeriet går i gang. 
– Det bliver dejligt, når de første huse står klar. Forhåbentlig til en masse glade beboere, siger Jørgen Bech.

Fakta:

Skibby Bakke boligområdet er på cirka 10 hektar og ligger øst for Skibby. Det bliver et blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 

Vej- og stisystem placeres og udformes med henblik på trafiksikkerhed og skal være med til at give området en særlig karakter.  Området er en del af et større byudviklingsområde i Skibby Øst, og lokalplanen skal derfor sikre, at der er en sammenhæng mellem de tilstødende byudviklingsområder mod nord, syd og øst, der på sigt også kan udbygges. Lokalplanen fastlægger fællesarealer, rekreative forbindelser og grønne strukturer for at skabe en forbindelse med Skibby og det omkringliggende landskab og give området værdi for kommende beboere. 

Lokalplanen skal desuden sikre, at området indrettes med anlæg til lokal håndtering af regnvand via render, grøfter, wadi og bassiner.

jørgen bech fortsat kritisk overfor regionens graveplaner

Formanden for Plan- og Miljøudvalget er langt fra begejstret for den råstofplan, Region Hovedstaden ventes at sende i høring.

Otte steder i i Frederikssund Kommune kan blive udlagt som graveområder, hvis politikerne i Region Hovedstaden efter en høringsperiode på otte uger ender med at nikke til indholdet i Råstofplan 20.
Han forudser, at Frederikssund kommune vil benytte lejligheden til at skrive et høringssvar med et stort set identisk indhold i forhold til, da planerne først blev fremlagt. Læs hele artiklen Vi skal ikke have flere grusgrave i kommunen

grus

Foto: Kenn Thomsen

Ikke KUN NYE boliger i vinge

Jørgen Bech skriveri avisen om den store boligmangel. Der er mangel på boliger, overalt. Når noget nyt bliver bygget, går der ikke længe før alt er udlejet. Der er derfor brug for flere boliger til flere, unge som ældre. Det glæder mig derfor, at vi nu kan igangsætte lokalplanlægning for et byggeri med ca. 130 mindre lejligheder, primært til unge. Det skal ligge i Frederikssund by, i Nygade, lige overfor Sillebroen. Du kan læse hele artiklen Bo i Frederikssund, Skibby, Jægerspris, Slangerup eller Vinge

Klik her og se andre avisartikler om Jørgen

Her kan du se læse en række artikler om Jørgen Bechs indsats i byrådet, så du kan danne et billede af hvem du ønsker at stemme på til kommunalvalget i 2021 - kv21.

Skal det hedde børnehaveklasse (igen)?

Venstre 7. juni 2023

I Folkeskoleloven omtales det første klassetrin som ”børnehaveklasse”. 

Der står nemlig i § 3 at  Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse.I flere andre kommuner bruger man at kalde det første klassetrin for ”børnehaveklasse”. 

LÆS MERE

37 mio. kr. er mange penge

Venstre 24. marts 2023

Der mangler 37 mio. kr. !


Det meldte borgmester Tina Tving Stauning forleden dag ud i pressen. Endda før byrådet overhovedet var blevet informeret. Udover at dette er uhørt, så får manglen alvorlige konsekvenser. 

Det er nemlig forfærdelig mange penge at mangle så tidligt på året. Det…

LÆS MERE

Venstre 25. marts 2022

HAR IKKE TAGET HENSYN TIL LANDSKAB, NATUR OG MENNESKER

I mit optik har regionen ikke tilgodeset hensynet til landskab, natur og landsbyer. Råstofplanen er endelig vedtaget af regionen 12. oktober 21.

Frederikssund Kommune byråd har forsøgt at påvirke planen ved både dialog og flere høringsvar. Det har desværre ikke ændret meget.  Jeg synes, det virker voldsomt. Vi er selvfølgelig helt med…
LÆS MERE

Venstre 14. marts 2022

Motorvejen og broen

Jeg har med stor glæde læst folketingets ny aftale om infrastruktur. Den nuværende regering vil i lighed med den forrige også færdiggøre Frederikssundsmotorvejen, men desværre er oplægget at det først sker i 2026. 

Der bør kunne skabes enighed om en tidligere igangsættelse. Frederikssundmotorvejen er det eneste større anlæg, som umiddelbart kan iværksættes:…

LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

Naturpark Mølleåen

– Netop i denne mærkelige Corona tid, har naturen vist sig som åndehuller for os mennesker, og vi er også i Frederikssund Kommune meget optaget af at sikre adgang til naturen for så mange som muligt. Naturparken her er landskabelig smuk, med stor naturrigdom og en kulturel interessant historie og baggrund. 

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Læs flere artikler

Hvis du vil læse mere om Jørgen, så kan du via dette link læse en række andre avisartikler, hvor Jørgen Bech er nævnt. Det sker via www.paqle.dk, som opsamler de aktuelle artikler. Håber du har lyst at læse mere :-) 


LÆS MERE