Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

4. november 2021

Levende Landsbyer

Levende landsbyer med Jørgen Bech

aTTRAKTIVE LANDSBYER

I landsbyerne og i landområderne i Frederikssund Kommune bor ca. 6.000 af Frederikssund Kommunes 45.300 indbyggere. Frederikssund Kommunes landsbyer er levende lokalsamfund med sammenhold og lokale ildsjæle. Befolkningstallet i landsbyerne er stabilt, også selvom der er åbnet for, at boliger i landsbyerne kan anvendes som ferieboliger. I mange andre landsdele ses udfordrede landsbyer, hvor der på én gang er fald i befolkningstallet og landsbyboerne er markant ældre end gennemsnittet for kommunen, men dette er ikke tilfældet i Frederikssund Kommune. Nærheden til det storkøbenhavnske arbejdsmarked spiller formentlig en rolle i den sammenhæng. 

Historisk

Landsbyernes navne giver et fingerpeg om hvornår landsbyerne blev grundlagt. Horns Herred rummer mange landsbyer med endelser som -by samt -rup eller -strup og navne, der ender på -lev. Landsbyer, der ender på -by eller -strup regnes for grundlagt i vikingetiden og tidlig middelalder. Landsbyer, der ender på -lev regnes for endnu ældre, fra yngre jernalder ca år 400-600.

Identitet og kvalitet

Frederikssund Kommune ønsker at fastholde den enkelte landsbys særlige identitet og kvaliteter, samtidig med at landsbyerne skal kunne følge med tiden. 34 mindre byer i kommunen er registreret som landsbyer med defineret landsbyafgrænsning i kommuneplanen og er vist på ovenstående kort. Byzonelandsbyer er vist med gul ring, landzonelandsbyer med særlige bevaringsværdier - i kommuneplanen kaldet særlige landsbyer er vist med rød ring og øvrige landzonelandsbyer er vist med orange ring. Det økonomiske grundlag for privat og offentlig service og for offentlig transport er svagt i landsbyerne, så det er en del af livet i landsbyerne, at mange byfunktioner må  opsøges i nærtliggende større byer, og ofte i bil, men mange landsbyer har til gengæld et stærkt sammenhold omkring lokale samlingssteder og så ligger byerne ofte i smukke landskaber. 

MANGLER BYNÆRE REKREATIVE STIER

På trods af placeringen midt i attraktive landskaber er adgangen til landskaber begrænset i nogle landsbyer, fordi der mangler bynære rekreative stier. Mange landsbyers attraktion kan styrkes ved at sikre bedre adgang til natur og landskaber omkring byerne og Byrådet vil se positivt på ønsker om trampestier eller evt. anlagte stier ved landsbyerne, hvis der kan indgås frivillige aftaler med lodsejere herom. I nogle af landsbyerne er der lokal dagligvarehandel, som nyder lokal opbakning og som Byrådet derfor også ønsker at tage hensyn til i udviklingen af kommunens detailhandelsplanlægning. 

Byzonelandsbyer

Store Rørbæk, Jørlunde, Lyngerup, Gerlev, Skuldelev og Dalby er kommunens byzonelandsbyer. Der findes udlagte boligudviklingsmuligheder i flere byzonelandsbyer. Boligudviklingen skal imidlertid ske med stor hensyntagen i byzonelandsbyerne. Landsbymiljøerne bliver ikke nødvendigvis mere attraktive af, at der bygges parcelhuskvarterer eller rækkehuse i og omkring dem, men det skal på den anden side være muligt for landsbyerne at følge med tiden f.eks. ved at det sikres, at tidligere erhvervsejendomme og gårde ikke forfalder, men kan omdannes til nye boliger – gerne med genanvendelse af tidligere gårde så landsbyens identitet og kvaliteter fastholdes eller hvis de oprindelige bygninger ikke kan genanvendes, så med byggeri, som passer ind i landsbymiljøerne. 

Landzonelandsbyer

I mange landzonelandsbyer findes der gårde, hvorfra der ikke mere drives landbrug. Omdannelse af sådanne gårde til flere boliger så vidt muligt med genanvendelse af bygningerne vurderer Byrådet kan bidrage positivt til at landsbyerne kan følge med tiden samtidig med, at det støtter landsbyernes identitet og kvaliteter. Der kan være udfordringer i at få accept fra de statslige myndigheder af denne type landsbyudvikling i landzonelandsbyer, men Byrådet ser det som en god og naturlig udvikling, og vil gerne udnytte de muligheder, som kan findes indenfor de eksisterende landsbyafgrænsninger.13 landsbyer i landzone har en attraktion som særligt kulturhistorisk interessante og velbevarede landsbyer og er i kommuneplanen udpeget som særlige landsbyer. 

I disse landsbyer er forskellige kulturhistoriske træk bevaret, så de kan opleves den dag i dag. Det kan f.eks. være forten (det oprindelige fællesareal for landsbyen, hvor kvæget typisk blev lukket ind om natten og hvor man ofte også finder landsbyens gadekær) eller det kan være dige-, hegns- og vejstrukturer, som fortæller om udskiftningen eller andre landbrugshistoriske milepæle. 

De særlige landsbyer er: Tørslev, Onsved, Østby, Sønderby, Kyndby Huse, Svanholm, Ferslev, Vejleby, Vellerup, Sigerslevvester, Kvinderup, Hagerup og Lille Rørbæk. I disse landsbyer lægges særlig vægt på at udviklingen sker med respekt forlandsbyernes kulturhistoriske kvaliteter. 

Udover de særligt kulturhistorisk interessante landsbyer rummer kommunen 15 øvrige landzonelandsbyer: Hellesø, Manderup, Bonderup, Vænget, Over Dråby, Landerslev, Kyndby, Krogstrup, Venslev, Røgerup, Strandvænget (ved Havelse Mølle), Græse, Hørup, Sundbylille og Snostrup. 

Landzonen udenfor landsbyer

Der er en række begrænsninger i planloven for etablering af boliger i landzonen. Frederikssund Kommune ønsker at eksisterende bygninger i landzonen anvendes aktivt herunder til boliger indenfor lovens rammer.

byzoner, sommerhusområder og landzone

Hele landet er delt op i tre zoner, hvor der gælder forskellige regler for arealanvendelsen. Kommuneplanen fastlægger derudover – i nogle tilfælde efter forhandling med Staten – et byområde. Byområdet defineres som summen af det eksisterende byzoneareal samt det landzoneareal som kommunen kan overføre til byzone ved lokalplanlægning. Byudviklingen i Frederikssund Kommune kan ske enten i ”det ydre storbyområde” – byfingeren – eller i ”det øvrige hovedstadsområde”. Hovedreglen i det ”det øvrige hovedstadsområde” er, at byudvikling skal ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund, som for eksempel en landsby.

Frederikssund Kommune har store arealer med sommerhusområder, der primært er lokaliseret langs kysterne i Horns Herred. Der er ca. 6000 sommerhuse i kommunen. Muligheder for nye udlæg af sommerhusområder eller overførsel af eksisterende sommerhusområder til byzone reguleres på nationalt niveau i planlov og landsplandirektiver.

Kystnærhedszonen er fastsat i planloven og går fra kysten og 3 km ind i landet.
Staten betragter kysterne som en national rekreativ interesse. Planlovens kystnærhedsbestemmelser sigter mod at beskytte kysten som en landskabs- og naturressource og i forbindelse med planlægning i kystnærhedszonen, skal der tages særlige hensyn til disse ressourcer.

Søger du sommerhus i Kulhuse?


Venstre 4. november 2021

Svar til martin Kirchgassener

Socialdemokratiets Martin Kirchgassener fremsætter i lokalavisen og på facebook nogle ret så forkerte påstande vedr. et udviklingsareal i Skuldelev (syd for Sølvkærvej). 

Lad mig forsøge at rette nogle af misforståelserne: 

  • Jeg vil naturligvis gerne understøtte landsbyens udvikling med boligudvikling, hvor dette er muligt inden for planlovens rammer
  • Planloven kræver…
LÆS MERE