Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

Nej til flere grusgrave i kommunen

13. november 2021

Nejtak til flere grusgrave

Nej tak til flere grusgrave, her ved Onsved og Krogstrup

"Jeg synes, det virker voldsomt. Vi er selvfølgelig helt med på hensigten, der handler om at sikre, at der er råstoffer. Men det her er voldsomt, og jeg synes, at hensynet til både landskab, natur og vækstmuligheder bliver tilsidesat. 
Naboerne til de udlagte områder risikerer at blive stavnsbundet til deres boliger. Man ved jo ikke noget om, hvornår - eller om - man så går i gang med at grave. Dermed kan man se frem til at leve i usikkerhed, og derpå kan et råstofområde give støv-, støj. og trafikgener i 30-40 år eller mere. Det har både menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser." 

Regionen har desværre vedtaget sin råstofplan

I mit optik, har regionen ikke tilgodeset hensynet til mennesker, landskab, natur og landsbyer i sin råstofplan af 12. oktober 2021. 


Byrådet har forsøgt at påvirke regionen ved dialog og to høringsvar. Det har ikke ændret planen væsentligt, desværre. 

Det er sådan, at sårbarheden overfor forurening bliver øget når geologiske lag fjernes over grundvandsmagasinet. I dette konkrete tilfælde fjernes det eneste morænelerlag, beliggende fra terræn til 5-10 meter under terræn, som yder en naturlig beskyttelse i området. Arealanvendelsen før, under og efter gravning har stor betydning for risikoen for forurening. Områderne er udlagt at region Hovedstaden som graveområder i Råstofplanen, hvilket betyder der kan meddeles en råstoftilladelse, hvis ressourcen ønskes udnyttet. Frederikssund Kommune skrev den 6. april 2021 til regionen: ”Graveområdet ligger i et meget stort område med særlige drikkevandsinteresser. Der er begrænset udnyttelse af dette grundvandsmagasin i dag, men med de løbende lukninger af vandboringer pga. forureninger er det vigtigt at passe på store uudnyttede vandforekomster tæt på hovedstadsområdet, som kan dække fremtidige generationers behov. Råstofgravning giver en øget risiko for at der sker forurening af magasinet. Regionen bør i betingelserne for evt. gravning sørge for fuld sikkerhed for, at ressourcen beskyttes mod forurening fra opgravede reducerede materialer og efterbehandling.”

Udpegning af råstofgrave kan derfor risikere at give flere samfundsmæssige tab end gevinst. Det er næppe hensigten med planlægningen," konstaterer han og sætter spørgsmålstegn ved rimeligheden i lovgivningen på området.

Efter min opfattelse skal råstofplanlægningen rettes til, så den kan tage højde for fem primære punkter:1.Menneskemiljøet bør sidestilles med fx beskyttelsen af fortidsminder. Der er jo i forvejen en regel som sikrer at man ikke kan grave 100 meter fra et fortidsminde, som fx en registreret gravhøj, men godt kan gøre det kun 25 meter fra beboelse. Det synes jeg ikke er rimeligt.

2. Jeg ser ingen rimelighed i at regionen udpeger et graveområde, hvor råstoffet har en ringe kvalitet. I de tilfælde vil borgerne - og deres ejendomsvurdering - bliver påvirket negativt i mange år, selv om der måske aldrig vil blive gravet i det pgl. område. Det har vi jo desværre eksempler på. Derfor er det helt afgørende at udpegede graveområder dække behov, der er væsentlig efterspørgsel på.


Der er eksempler på, at der er udlagt nye graveområder med råstoffer af samme kvaliteter, som der i forvejen er ubenyttede udlæg til. Det giver ingen mening. Derfor skal råstoffernes kvalitet beskrives bedre og holdes op mod de allerede udlagte råstofgraveområder. I så fald kan man undgå at udlægge. 

3. Og fordi der er tale om så store og langvarige gener og påvirkninger, så skal der ses på erstatninger til de beboere, der bliver ramt af råstofgravning. Der findes erstatningsmuligheder på andre områder, så det må også kunne etableres her.


4. At planlægningen tager højde for at den nødvendige og trafikalt sikre infrastruktur skal være til rådighed for aktuelle graveområder. Hvis ikke den er det, så bør et graveområde enten tages ud, indtil den fornødne infrastruktur kan tilvejebringes, så der skabes sikkerhed for at gravningen kan finde sted uden væsentlige trafikale gener. Her må man fra folketingets side sikre at kommunerne har de ressourcer, der skal til, for at kørsel til og fra kan finde sted på rimelig vis. Man kan jo ikke belaste én kommunes budget for at skaffe grus til byggeri i andre kommuner. Det må kunne udlignes.


5. flere råstofgraveområder med lav kvalitet – sådanne udlæg findes allerede og de har ligget i mange år uden at gravningen er påbegyndt. Det må vi da holde op med at gøre på den måde.

Jeg mener også, at grøn omstilling skal sikres inden for råstofplanlægning ved at fremme fremme øget genanvendelse. Man må også se på den samlede samfundsnytte. Måske er det i nogle tilfælde samfundsmæssigt og miljømæssigt billigere at importere råstoffer end at smadre natur og landsbyer.

Ganske vist er to områder efterfølgende taget ud af planen på grund af henholdsvis påvirkning af landskabet og kombinationen af en lav mængde råstoffer, der er svære at komme til og en kollision med en kommende Frederikssund-motorvej. Men det ændrer ikke det store billede.