Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

1. november 2021

Resultater siden 2014

En holdbar og fremtidssikret økonomi

 Økonomi, udvikling og ledelse

·         skabt en helt ny vision og strategi for kommunen og dens udvikling bl.a. med en 10-årig milliard investeringsplan,

·         skabt balance mellem indtægter og udgifter, så kommunen også i fremtiden kan løse sine opgaver,

·         igangsat løbende tilfredshedsmålinger med den kommunale indsats,

·         øget markedsføringen af kommunen som et godt sted at bo, leve og arbejde,

·         tiltrukket ca. 1.000 flere borgere gennem realisering af byudviklings-projekter,

·         igangsat brug af Fiomagrunden i Frederikssund by til nye boliger,

·         sat fokus på at reducere sygefraværet på kommunens arbejdspladser gennem et bedre arbejdsmiljø,

 Infrastruktur

·         besluttet etablering af almene og stationsnære boliger i Vinge centrum,

·         skabt mulighed for nye udviklingsområder med en helt ny planstrategi,

·         øget den kollektive trafik med flere og nye ruter, en gratis kommunebus og flere fleksible tilbud, 

·         forbedret vedligeholdelsen af kommunens infrastruktur,

·         forbedret åbningstider og servicen på genbrugspladserne,

·         etableret nær-genbrugsstationer ca. 30 steder overalt i kommunen,

·         bygget sti-broer flere steder i kommunen, bl.a. i Skibby og ved Græse Å, 

·         færdiggjort en længe ønsket totalrenovering af Møllevej, Færgevej samt Kochs-vej,

·         bygget Kyndby-cykelstien samt øremærket mio beløb til etablering af flere cykelstier, herunder igangsat den længe ventede Kulhuse-cykelsti,

·         bygget tilslutning til Super-cykelstien mod København,

·         ny cykelsti på Brobæksgade i Slangerup,

·         forbedret trafiksikkerhed for cyklister med 2-minus-1 veje, 

·         gennemført vejanlæg til den nye bro, herunder omfartsvej ved Onsved,

·         igangsat ny busrute mellem Hornsherred og Vinge Station,

·         igangsat en række forbedringer på J.F.Willumsensvej for cyklister sammen med Vejdirektoratet,

·         styrket mulighederne for etablering af kystsikring,

·         sat ind overfor fartsyndere med hastighedsnedsættende foranstaltninger overalt i kommunen,

 

Klima, natur og miljø

·         øget fokus på miljøet, bl.a. ved initiativet "giftfri haver",

·         deltager i projekt "fauna-striber" for at øge biodiversiteten,

·         etableret en klimastrategi for at gøre kommunen uafhængig af fossile brændsler i 2030 og CO2-neutral i 2045. Alene fra 2018-19 er den samlede udledning reduceret med 2,3%,

·         igangsat en naturstrategi,

·         etableret tre nye bynære skovområder i Skibby og Slangerup,

·         været "klimakommune" siden 2010 og "klimakommune plus" siden 2018 hos Danmarks Naturfredningsforening og som en del af en styrket indsats for miljøet,

·         etableret et 22 hektar stort rekreativt vådområde ved Selsø, der skal reducere kvælstofudledning til fjorden,

·         afsat penge til systematisk fjernelse af tang på Blåt Flag strandene,

·         aktiv medspiller i Nationalpark Skjoldungernes Land samt i Naturpark Mølleåen,

·         Igangsat færdiggørelse af Fjordstien samt igangsat arbejde for etablering af Græse Ådal stien samt andre stiforbindelser, 

 

Mere trivsel og tryghed i børnehuse og i fagligt stærke skoler

 Skoler og unge

·         gennemført en ledelsesreform på skolerne for at løfte uddannelseskvaliteten over det hidtidige niveau,

·         etableret et fælles elevråd, som kan rådgive byrådet,

·         igangsat en reform af fritidsområdet for børn og unge for at sikre sammenhæng mellem skole og fritid, og et levende ungdomsmiljø,

·         oprettet en ungecafé tæt på Campus,

·         udviklet en mentorordning for at hjælpe unge i gang med uddannelse og et sundt socialt fritidsliv,

·         forbedret skolernes udearealer mhp. læring og mere motion,

·         ombygget og renoveret flere af kommunens skoler,

·         købt nyt inventar til skolerne,

·         udleveret IPADS og PC til samtlige elever i Folkeskolen,

·         samlet specialskolen ved Jægerspris Skole,

·         gennemført udviklingsprojektet Læseløft for Skolebørn,

·         iværksat matematikstrategi for alle skoler for at løfte børnenes kundskaber på dette vigtige område,

·         igangsat projekt læring gennem leg, som skal modernisere undervisningen,

·         igangsat byggeri af nyt børnehus i Sydbyen Frederikssund,

·         skabt erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund,

·         øget andelen af unge på erhvervsuddannelser væsentligt over landsgennemsnittet,

·         oprettet ”ungekontakten” for at få flere unge i uddannelse eller job,

·         indviet ny forberedende grunduddannelse i Frederikssund og Skibby,

·         givet unge på Campus mulighed for en ungdomsbolig tæt på Campus,

·         etableret kurser for at hjælpe unge med angst og depression,

 Småbørnsområdet

·         bygget et helt nyt børnehus i Skibby,

·         øget normering i børnehusene med 19 nye pædagoger for at opnå det fagligt anbefalede niveau,

·         oprettet et integreret børnehus i Pilehuset i Ferslev,

·         igangsat konkret arbejde for at lette overgangen mellem børnehave og skole,

·         oprettet tilbud til forældre til 0-6-årige for at styrke børnenes trivsel med et overgangsbesøg af sundhedsplejersker og pædagoger,

·         igangsat en konkret plan for udvikling af sundhedsplejen, der skal styrke børns sundhed og trivsel,

·         købt mere IT til børnehusene,

  Et stærkt erhvervsklima og flere jobs

 Erhvervslivet og detailhandelen

·         støtte til erhvervslivet og detailhandlen for at få flere private jobs,

·         igangsat en detailhandelsstrategi og forbedringer i byrummene,

·         fjernet gebyr på byggesager,

·         fjernet ekstraafgiften på erhverv (dækningsafgiften),

·         sat fokus på samarbejdet med erhvervslivet om arbejdspladser bl.a. med en årlig erhvervskonference,

·         skabt konkrete nyttejobs for kontanthjælpsmodtagere,

·         sat konkret handling bag ønsket om flere turister, bl.a. med 4 Camper-pladser og renovering af Kulhuse-færgen,

·         indgået en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri om flere unge til i en erhvervsuddannelse,

·         øget støtten til erhvervsforeningen,

·         styrket kommunens indsats for at få folketinget til at vedtage færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen,

 En aktiv seniortilværelse, værdighed, omsorg og kvalitet i ældreplejen

 Social- og sundhed

·         indgået en samarbejdsaftale om frivillig gældsrådgivning til borgere, der står i en svær økonomisk situation,

·         styrket den faglige kvalitet og renoveret tandklinikkerne,

·         skabt en helt ny sundhedspolitik, der bygger på at skabe flere konkrete tilbud,

·         etableret en borgerrådgiver, der i vanskelige sager kan hjælpe borgerne igennem ”systemet”,

·         forbedret dialogen med borgerne, så flere kommer til orde, og langt mere end tidligere,

·         moderniseret borgercenteret, så alle får "én indgang" til kommunen,

·         skabt et tilbud om særlig støtte til kræftramte, så de hjælpes til at genvinde kontrol og handlekraft i eget liv,

·         etableret kurser som giver sygdomsramte konkrete værktøjer til at håndtere sygdom/lidelse og jobsituation,

·         deltager i Frikommuneforsøg om en sammenhængende indsats for udsatte borgere,

·         idrætscertificeret bostedet Klintegården så idræt er en fast del af hver-dagen,

·         indgået samarbejdsaftale med Sammenslutningen af Unge Med Handicap om at styrke fritidslivet for handicappede,

·         etableret nye moderne handicapboliger på Frederiksborgvej,

·         iværksat et nyt digitalt system til genoptræning af borgere, der er opereret i knæ eller hofte, så de også kan genoptræne i eget hjem.

·         givet personale, forældre og de handicappede brugere af Klub Stjerneskud nye aktivitetsmuligheder og deres egne lokaler,

·         deltager i en forsøgsordning med fri adgang for alle til fysioterapi,

·         etableret et nyt rådgivningshus for borgere med psykiske udfordringer, som giver en direkte og nem adgang,

·         skabt et særligt tilbud om hjælp til borgere, der er syge pga. stress,

·         indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi og Danner om forebyggelse og bekæmpelse af partnervold,

·         skabt nye behandlingstilbud for børn og unge, der er vokset op i familie med alkohol-eller stofmisbrug, med en ny afdeling af Novavi,

 

Særligt for ældreområdet

·         skabt et nyt rehabiliteringscenter, der på sigt kan udvikles til et egentlig sundhedshus,

·         bygget flere plejeboliger og indført et friplejehjem,

·         ansat faste læger på plejecentre,

·         givet hjemmeboende ældre tilbud om supplerende besøg via en skærm,

·         etableret en værdighedspolitik, der skal medvirke til at alle borgere, unge som gamle, der har behov for hjælp, oplever en værdig støtte fra kommunen,

·         etableret pårørendegrupper og kurser til hjælp for demensramte,

·         etableret en ny bibliotekshave for de ældre i Skibby,

 Et mangfoldigt, sundt fritidsliv for alle

 ·         bygget en helt ny og unik svømmehal,

·         etableret en ny og samlet vision for fritidslivet med fire aktive idrætscentre, samt,

·         indgået en velfærdsalliance med DBU og Syddansk Universitet for at styrke børnenes sundhed og inklusion ved hjælp af fodbold,

·         etableret den årlige "Frederikssund Stafetten",

·         renoveret svømmehallen i Slangerup,

·         bygget en skaterbane i Frederikssund by,

·         samarbejdet om et nyt træningsanlæg på Campus, som alle kan benytte,

·         bygget "street work-out" anlæg i Slangerup,

·         skabt et fællesbibliotek på Jægerspris Skole,

·         etableret en paddle tennisbane og et aktivitetsbånd i Jægerspris,

·         igangsat etablering af ny kunststofbane i Frederikssund, Dalby og i  Idræts-byen,

·         skabt et egnsteater til glæde for kommunens borgere og et stort opland,

·         udviklet strategi og afsat penge til talentudvikling inden for kunst, kultur og spejder,

·         sat konkret handling bag støtte til de frivillige med en frivillighedsstrategi,

·         igangsat en længe ønsket totalrenovering af J.F. Willumsens museum,

·         igangsat projekt vedr. havnebad samt maritimt sejlsportscenter,

·         igangsat arbejde vedr. udvikling af havne,

·         bygget shelters for at styrke fritidslivet,

·         støttet etablering af Frederikssund e-sportsforening,

·         indgået en samarbejdsaftale med foreningslivet for at styrke dialog og rådgivning,

·         deltager i samarbejdet Fishing Zealand,

 samt meget, meget mere